Οι άνθρωποι μας

Οι εργαζόμενοι της INTRAPOWER αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο μας. Η  επιχειρηματική μας επιτυχία στηρίζεται στους ανθρώπους μας. Εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας και παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να παρακινούνται να είναι παραγωγικοί και προσανατολισμένοι στην επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προς όφελος της εταιρείας και να διαχειρίζονται την προσωπική τους εξέλιξη με ζήλο και ακεραιότητα.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους μας.

Η INTRAPOWER απασχολεί σήμερα μόνιμο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό 80 ατόμων, των οποίων η εξειδίκευση, κατάρτιση και εμπειρία έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της. Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών στην εκτέλεση έργων.

Στην INTRAPOWER, έχουμε διαμορφώσει ένα φιλικό και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, το οποίο επιβραβεύει την υπευθυνότητα, προάγει την αναλυτική σκέψη και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Η φιλοσοφία μας εστιάζεται στη δια βίου μάθηση μέσω προγραμμάτων συστηματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με στόχο τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των ανθρώπων μας σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου και σε όλες τις θέσεις απασχόλησης.

  • Αμοιβές – Παροχές

Στην INTRAPOWER μεριμνούμε για τους ανθρώπους μας. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και τη συμβολή τους και προσφέρουμε ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές ανάλογα με τη θέση εργασίας. Επιπλέον εφαρμόζουμε συστήματα μεταβλητών αμοιβών που έχουν άμεση σχέση με την ατομική και ομαδική απόδοση καθώς και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

  • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Στην INTRAPOWER επιδιώκουμε τη συστηματική ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων μας  μέσα από στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και τεχνικής εξειδίκευσης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τη θέση εργασίας. Επενδύουμε στην ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους με συνεχείς καταρτίσεις και εκπαιδεύσεις με σκοπό την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της εταιρείας.